Regulamin konkursu „Pozdrowienia z Wakacji”

Opublikowano: wtorek, 07 sierpień 2018 Drukuj E-mail

Regulamin konkursu „Pozdrowienia z Wakacji”.

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Pozdrowienia z Wakacji” Edycja I i II zwanego dalej „Konkursem”, jest Centrum Podróży „Przy Skarpie”  siedzibą w Grodzisku Mazwoieckim przy ul. Sienkiewicza 51, NIP 5291187097  zwany dalej: „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagród jest również Centrum Podróży „Przy Skarpie”  w Grodzisku Maz. ul. Sienkiewicza 51.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium RP.
 4. Zadanie konkursowe w postaci Pozdrowień z wakacji można przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2018. „Polubienia” prac można zgłaszać do 06.09.2018 do godz. 0.00.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie Zwycięzców nastąpi 07.09.2018.

II. Słownik

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie używanych w nich określeń:

 1. Uczestnik– każdy, kto wykona zadanie konkursowe i prześle je do Organizatora na fp: https://www.facebook.com/turystyka.przyskarpie/.
 2. Zadanie konkursowe – oryginalne, pomysłowe zdjęcie lub film promujące turystykę jako formę spędzania wolnego czasu.
 3. Stosowne Oświadczenia – oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji postanowień Regulaminu, oświadczenie o zgodzie na publikację prac konkursowych na fb Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Facebook – profil Organizatora na Facebooku; https://www.facebook.com/turystyka.przyskarpie/.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu.

III. Założenia Konkursu

 1. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych są dobrowolne.
 2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 3. Komunikacja dotycząca Konkursu, w tym ogłoszenie Konkursu oraz informowanie o laureatach Konkursu, będzie prowadzona na Facebooku,
 4. Organizator powoła komisję (dalej: „Komisja”) składającą się z trzech jego przedstawicieli. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez Uczestników, wskazywania laureatów Konkursu oraz podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów jej członków.

IV. Zasady uczestnictwa w Konkursie

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

 1. Każde zgłoszone do Konkursu Zadanie konkursowe zostanie ocenione przez Komisję pod względem jego zgodności z Regulaminem. W ramach Konkursu będzie brane pod uwagę pierwsze Zadanie konkursowe przesłane na fp Organizatora,
 2. nie spełniają innych warunków opisanych w Regulaminie,
 3. naruszają dobre obyczaje,
 4. naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek,
 5. zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem,
 6. zawierają treści niezgodne z prawem,
 7. zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym,
 8. zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc.
 9. Z Konkursu odrzucone zostaną (usunięte z serwera Organizatora) – bez konieczności powiadomienia o tym Uczestnika będącego autorem - Zadania konkursowe, które:
 10. przesłanie do Organizatora Zadania konkursowego na fp Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2018
 11. Wykonanie zadania konkursowego
 12. Informacje o zwycięzcach konkursu  będą ogłoszone na fp Organizatora 07.09.2018.

V. Nagrody

 1. Nagroda w Konkursie ma charakter rzeczowy. Jest to catan – wersja podróżna – gra planszowa o wartości 99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć zł)
 2. Nagrody nie można wymienić na pieniądze.
 3. 3. Zgodnie z Art 21. 68 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych  wolne od podatku dochodowego są: wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu …jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza kwoty 760 zł
 4. Nagrody zostaną przekazane laureatom Konkursu w biurze Organizatora lub, w przypadku braku takiej możliwości, zostaną przesłane pocztą.

VI. Dane osobowe Uczestników i ich przetwarzanie

 1. Organizator, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, informuje, że jako administrator danych w celu przeprowadzenia Konkursu będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną oraz przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje powinny zawierać:
 2. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 30 dni od daty wpływu do Organizatora.
 3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu oraz w terminie jednego miesiąca po zakończeniu Konkursu, pisemnie na adres Organizatora.
 • imię i nazwisko Uczestnika;
 • dokładny adres zamieszkania albo siedziby Uczestnika;
 • wskazanie przedmiotu reklamacji.
 1. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Organizatora.
 2. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej. 

VIII. Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych do Zadania konkursowego
 2. Z chwilą przesłania Zadania konkursowego Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora całość autorskich praw majątkowych do Zadania konkursowego (oraz prawo wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie praw zależnych) obejmujących, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji:
 • trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki oraz na każdym nośniku, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Zadania konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia;
 • opracowywanie, w tym modyfikowanie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian;
 • publiczne wyświetlanie, nadawanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Zadania konkursowego w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet;
 • zamieszczanie Zadania konkursowego lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w szczególności w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, kalendarzach, na materiałach brandingowych, opakowaniach, gadżetach;
 • wykorzystywanie dla celów marketingowych w dowolnym zakresie, w tym także dla celów realizowanych za pośrednictwem mediów kampanii reklamowych.
 1. Uczestnik oświadcza, że przeniesienie praw do Zadania konkursowego na Organizatora oraz wykorzystywanie go przez Organizatora w zakresie wskazanym w Regulaminie nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Konkursu Zadania konkursowego w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest u Organizatora oraz na Facebooku.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w granicach dozwolonych przepisami prawa, jeżeli nie wpłynie to na prawa nabyte Uczestników.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu w dowolnym momencie.
 5. Prawa związane z uczestnictwem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie.
 6. Wszelkie spory związane z uczestnictwem w Konkursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 7. Jeżeli którekolwiek z powyższych postanowień okaże się nieważne w całości lub części, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, które, w możliwie najwyższym stopniu, odzwierciedla cel i zamierzenie postanowienia nieważnego. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku ewentualnych luk w Regulaminie.
Odsłony: 1974

Centrum Podróży Przy Skarpie

ul. Sienkiewicza 51, Grodzisk Mazowiecki +48 22 734 50 91 [email protected]

Nasze biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.